Polityka prywatności

Firma jest tak silna jak silni są ludzie, którzy pracują w tej organizacji. W firmie FenixVet dążymy do zbudowania silnych zespołów menedżerskich i utrzymywania prostego systemu zarządzania.

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej jest Fenix Vet Sp. z o.o. Sp.k. wobec użytkowników stron internetowych w domenie www.fenixvet.pl (“Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych

1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest Fenix Vet Sp. z o.o. Sp.k., ul. Topolowa 2A, Bytkowo, 62-090 Rokietnica, NIP 7811975472, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000738174 (dalej Administrator).

1.2. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do dokonania rejestracji konta, złożenia zamówienia, realizacji umowy sprzedaży, jej rozliczenia, a także dochodzenia roszczeń. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

1.3. Administrator może przetwarzać ponadto Państwa dane osobowe takie jak numer telefonu w celach kontaktowych, w tym m.in. w celu udzielenia informacji w sprawie zamówienia. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako umożliwienie skontaktowania się z kupującym w związku z realizacją zamówienia oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Podanie tych danych jest niezbędne, jeżeli chcą Państwo, aby Administrator mógł kontaktować się telefonicznie w sprawie zamówienia.

1.4. Administrator gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe – numer telefonu i adres e-mail – w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także produktów i usług podmiotów powiązanych w ramach grupy biznesowej – Fenix Pet Sp. z o.o. Sp. k. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 niniejszej polityki.

1.5. Newsletter. Administrator przetwarza ponadto podany przez Państwa – poprzez formularz na stronie Serwisu – adres e-mail w celu wysyłki informacji handlowej. Przetwarzanie następuje za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Do przesłania Newslettera, Administrator stosuje model double opt-in, co oznacza, że przesyła on Państwu Newsletter drogą mailową dopiero wtedy, gdy Państwo wyrażą wyraźną zgodę na aktywowanie takiej usługi. Administrator przesyła do Państwa e-mail informacyjny z prośbą o kliknięcie w zawarty w nim link, potwierdzający Państwa zgodę na otrzymywanie Newslettera. Dopiero tak wyrażona zgoda będzie uznana za wyraźną i stanowić będzie podstawę do zapisania podanego adresu e-mail do subskrypcji. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera ze skutkiem na przyszłość, klikając w link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera”, który znajduje się we wszystkich e-mailach wysłanych przez Administratora.

1.6. Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu Administrator gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako umożliwienie odpowiedzi na zapytanie.

1.7. W przypadku kliknięcia we wtyczkę serwisu społecznościowego zamieszczoną w witrynie internetowej Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresu IP, w ten sposób, iż udostępnia go serwisom społecznościowym. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na optymalizacji reklam Administratora poprzez uczynienie jej bardziej widocznymi w serwisie społecznościowym Facebook.

1.8. Serwis korzysta z narzędzi Google Ads obsługiwanych przez Google LLC, w celu prowadzenia kampanii reklamowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Wykorzystywane narzędzia mogą podejmować określone działania w zależności od zebranych informacji w ramach mechanizmów śledzących i kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniej podjęte działania w ramach Serwisu, czy też podpowiadać produkty, które mogą Państwa zainteresować (reklama behawioralna), jednak Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołałby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwo wpływały. Więcej informacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

1.9. Dane dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. Korzystanie z plików cookies odbywa się na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.

1.1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych. Dane osobowe zgromadzone w celach marketingowych Administrator przechowuje przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. W celu wysyłki Newslettera, Administrator przetwarza dane osobowe do czasu zakończenia działań wysyłkowych lub dokonania rezygnacji z subskrypcji. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

2. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3.1. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3.2. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej polityki.

3.3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych

4.1. Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usługi poczty elektronicznej, dostawców usług marketingowych. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji tych usług. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom realizującym usługi kurierskie w celu realizacji umowy.

4.2. Za Państwa zgodą Administrator udostępnia Państwa dane podmiotom powiązanym w ramach grupy biznesowej – Fenix Pet Sp. z o.o. Sp. k. Dostęp do danych może posiadać także firma Google LLC, a także Facebook Inc. oraz LinkedIn Corporation (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

5.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z zastrzeżeniem korzystania z usługi Google Ads, przy czym gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, jak również z w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem domeny:
https://www.facebook.com/about/privacy.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7. Dane kontaktowe

7.1. Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: info@fenixvet.pl lub pisemnie na adres: Fenix Vet Sp. z o.o. Sp.k. ul. Topolowa 2A, Bytkowo, 62-090 Rokietnica.

 

Polityka cookies („ciasteczka”)

1. Na naszych stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technika plików cookies.

2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, zapewnienia poprawności działania oraz optymalizacji korzystania z funkcjonalności internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

4. Rodzaje plików cookies:
‘Tymczasowe’ pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej witryny.
‘Trwałe’ pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika).
‘Analityczne’ pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.
‘Funkcjonalne’ pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy.

5. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:

– w przeglądarce Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
– w przeglądarce Mozilla Firefox ™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
– w przeglądarce Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
– w przeglądarce Opera™
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
– w przeglądarce Safari™
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Informacje, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w zakresie urządzeń mobilnych znajdziesz na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).